Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Projekty Ukončené projekty Linka důvěry

Linka důvěry

Název poskytovatele: Arkáda - sociálně psychologické centrum, o.s.
Název zařízení poskytovatele: Linka důvěry
Druh poskytované služby: Telefonická krizová pomoc
Místo zařízení poskytované sociální služby: Linka důvěry Arkáda, Husovo náměstí 2/24, Písek 397 01
Telefon: 382 222 300
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Otevírací doba: Po-Pá 12.00-20.00
Úhrada služby: bezplatná

Popis realizace poskytování sociální služby
Telefonická krizová pomoc

Poslání, cíl, cílová skupina

Posláním Linky důvěry je pomoci telefonickým rozhovorem lidem v obtížných životních situacích (ztráta blízkého, vážné onemocnění v rodině, domácí násilí, krizová fáze duševní nemoci, krize v rodině, existenční problémy, aj.), kteří nechtějí nebo nemohou vyhledat pomoc osobně.

Cílovou skupinou jsou děti a dospělí v obtížné životní situaci.

Cílem služby je:

  • klient zvládá své emoce
  • klient není v bezprostředním ohrožení života
  • klient má jasnější představy o své blízké budoucnosti
  • klient ví o dalších službách, kde může vyhledat pomoc

Jednání se zájemcem o službu

Pracovník informuje klienta o poslání služby, cílech a zásadách, o právech klientů, rozsahu poskytování služby včetně délky hovoru, mlčenlivosti pracovníků, možnosti odmítnutí služby či stížností.

Pokud přání klienta neodpovídá poslání, cílům či zásadám poskytované služby, odkáže pracovník klienta na jinou sociální službu nebo instituci.

Pokud je klient ve službě správně, dojednávají si s pracovníkem zakázku, tedy cíl společné práce. Pracovník aktivně klientovi naslouchá, pomáhá mu zpřehlednit situaci a s vyjadřováním emocí, mobilizuje jeho podpůrné struktury, hledá způsoby řešení a propracovává s klientem jeho blízkou budoucnost.

V případě potřeby předává pracovník klientovi kontakty na další odborníky.

Pracovník zcela ponechává na klientovi možnost kdykoliv hovor ukončit.

Průběh sociální služby

Formulace cílů - čeho chce klient prostřednictvím služby dosáhnout. Jde o naplánování jednotlivých malých a reálných kroků, které pomohou klientovi zvládnout nepříznivý stav. Prvotním cílem při práci s klienty je zeslabení intenzity krizového stavu. Metody práce na Lince důvěry spočívají v telefonickém rozhovoru volajícího a pracovníka, kteří oba přicházejí z nějakého systému, o který se mohou opřít.

V rámci služby telefonické krizové pomoci dále může pracovník klientovi poskytovat základní sociální poradenství (předání informací, které přispějí k řešení jejich nepříznivé situace), podporu osamělým, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Klient může službu využívat opakovaně.

Způsob vyřizování stížností

Informace o možnosti si stěžovat na poskytovanou službu podává pracovník, který vede rozhovor. Klient může stížnost podat ústně, písemně nebo v elektronické podobě nadřízenému pracovníka nebo se může přímo obrátit na představenstvo organizace. Nadřízený pracovník potvrdí, že stížnost převzal. Stížnost i výsledek šetření jsou archivovány v agendě statutárního zástupce organizace. Klient je v dohodnuté formě seznámen s výsledkem šetření.

Formulář „Podněty a stížnosti“ je k dispozici v šanonu „prázdné formuláře“ a také v elektronické podobě ve sdílených dokumentech a na webových stránkách Arkády.

Ukončení poskytování služby

Klient může službu kdykoliv ukončit a nemusí zdůvodňovat, proč tak učinil.

K ukončení ze strany organizace může dojít v případě, kdy:

  • klientův psychický stav je stabilizován
  • klient zneužívá Linku důvěry (např. k uspokojování svých sexuálních potřeb)

Návaznost poskytované služby na další zdroje

Výhodou regionálního pracoviště je vysoká obeznámenost s konkrétním terénem a prostředím, psychosociální sítí, která Linku důvěry obklopují. Organizace spolupracuje s místními institucemi, které se mohou spolupodílet na péči o klienta (OSPOD, pedagogicko- psychologické poradny, intervenční centra, soudy, orgány činné v trestním řízení, psychiatrické léčebny a ordinace psychiatrů, psychologů, atd.). Zároveň organizace zprostředkovává klientům kontakty na jiná odborná pracoviště v rámci celého regionu, pokud službu, kterou klient požaduje sama neposkytuje. Pro tyto potřeby má pracoviště Linky důvěry vypracovanou regionální databázi, kterou pravidelně aktualizuje.Jste zde: Úvod Projekty Ukončené projekty Linka důvěry