ADIKTOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

začni ,,TO" řešit a pomůžeme ti to změnit


Posláním ambulantního Adiktologického poradenství Arkáda, je pomoc a podpora lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci a jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.  Jedná se o osoby, které se nacházejí v různé fázi zneužívání návykových látek, či v různých fázích rozvoje nelátkových závislostí a také pomoc a podpora jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým.

Našim klientům pomáháme předcházet rozvoji negativních následků v souvislosti se zneužíváním návykových látek nebo nelátkových závislostí, zmírnění těchto důsledků nebo řešení příčin. Dále jim pomáháme zorientovat se ve své aktuální nepříznivé situaci, rozhodnout se pro další postup v řešení svých problémů a zvolené kroky uskutečnit. Kromě jednorázových konzultací a krátkých intervencí nabízíme i delší systematickou spolupráci a psychologickou podporu.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Služba je určena dospělým, dospívajícím a dětem starším 12 let, kteří se potýkají s problémovým užíváním alkoholu a drog nebo sázením a hraním hazardních či počítačových her, a dále i jejich blízkým. Poskytujeme poradenství a psychologickou pomoc osobám, které se rozhodli pro změnu a cítí, že potřebují podporu na nové cestě k nezávislosti, osobní spokojenosti a sebepřijetí.

NABÍDKA SLUŽEB ADIKTOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

 • Individuální a skupinové poradenství a terapii
 • Odborné sociální poradenství
 • Zprostředkování služeb jiných odborných zařízení a následné péče
 • Krizovou intervenci
 • Podpůrné a seberozvojové programy
 • Párové poradenství a práci s rodinou

CO JE CÍLEM SLUŽBY

 • Zprostředkování kontaktu se sítí dalších typů služeb
  Léčebná zařízení, sociální služby, lékaři, úřady, právní poradny.
 • Poskytnutí informací, poradenství, vedení a podpora při řešení závislostního chování
 • Podpora schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů ji řešit
 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a uplatňování práv klienta
 • Obnovení nebo upevnění kontaktů a zdrojů s přirozeným sociálním prostředím

NAŠE PRINCIPY A ZÁSADY

 • Komfortní přijetí klienta
  Pro vstup do služby není potřeba jiné doporučení, přijímáme bez dlouhých čekacích lhůt.
 • Dobrovolnost
  Motivace klienta na sobě pracovat.
 • Možnost zůstat v anonymitě
  Na přání klienta
 • Individuální a partnerský přístup
 • Důvěrnost a mlčenlivost
  Témata probíraná individuálně i skupinově zůstávají důvěrná.
 • Podpora k aktivnímu a samostatnému řešení situace
 • Posilování silných stránek klienta
  Spolupráci s klientem zaměřujeme na jeho posilování silných stránek, ne na jeho patologii, více klade důraz na celkový rozvoj životní situace klienta, než na redukované zaměření se na manifestovaný problém závislosti.
 • Komplexnost
  Spolupráce s dalšími institucemi, organizacemi, v případě potřeby zapojení rodiny nebo osob blízkých.
 • Bezplatnost
  Služba je poskytována pro všechny klienty bezplatně.

INFORMACE PRO KLIENTY

 • Podněty a stížnosti

  Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
  Soubor je formátu MS Excel

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název poskytovatele:Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení poskytovatele:Adiktologické poradenství Arkáda
Druh poskytované služby:Odborné sociální poradenství dle §37 odst. 3, zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“)
Místo zařízení poskytované sociální služby:Adiktologické poradenství Arkáda, Jungmannova 32, 397 01 Písek (2. patro)
Telefon:+420 775 588 533
E-mail:

aporadenstvi@arkada-pisek.cz

Provozní doba:PO: 8:00 - 15:00 hod
ÚT: 8:00 - 15:00 hod
ST: 8:00 – 17:00 hod
Úhrada služby:Bezplatná

Sociální služba Adiktologické poradenství je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Na financování se dále podílejí: Rada vlády, Ministerstvo práce a sociálních věcí a město Písek.