ARKÁDA CENTRUM

kdo jsme a co děláme


Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. je specializované pracoviště, které klientům nabízí ambulantní bezplatnou sociálně psychologickou pomoc v různých obtížných životních situacích. Součástí naší práce jsou také aktivity pro žáky a pedagogy základních a středních škol. Rovněž pomáháme uživatelům drog. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup.

Registrované sociální služby

Nabízíme ambulantní bezplatnou psychosociální pomoc lidem v různých obtížných životních situacích (krizová pomoc, kontaktní centrum, terénní program, služby následné péče) .

Náhradní rodinná péče

Věnujeme se doprovázení a vzdělávání pěstounských rodin. Podporujeme rodiče a děti v nově utvořených pěstounských rodinách.

Naši klienti vyhledávají poradenství v Arkádě především kvůli vztahovým problémům (konfliktní rozvodové či rozchodové situace, domácí násilí, spory o děti, problémy dětí ve vztahu k rozvedenému rodiči, starosti s výchovou apod.). Krizovou intervenci a podporu potřebují lidé, kteří jsou vystaveni náhlé zátěži (např. vážné onemocnění, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání). Pomoc u nás také najdou ti, kteří se potýkají s drogovou či alkoholovou závislostí.

Pracovníci Arkády mají vysokoškolské vzdělání (zpravidla sociální práce, pedagogika, psychologie) a průběžně si své dovednosti prohlubují v dalších kurzech a výcvicích. Abychom našim klientům poskytli komplexní a odpovídající pomoc, využíváme kontakty na další externí odborníky a instituce. Klientům nabízíme lidský a zároveň profesionální přístup, aby mohli v bezpečném prostředí a s důvěrou řešit svoje problémy.

DOKUMENTY

  • Podněty a stížnosti

    Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
    Soubor je formátu MS Excel.

VEDENÍ ARKÁDY

Mgr. Andrea Veselá Vondrášková

Ředitelka

Mgr. Šárka Uhlíková

Předsedkyně správní rady

JUDr. Petr Fořt, PhD.

Člen správní rady

Mgr. Eva Kadlčáková

Členka správní rady

Ing. Kateřina Procházková

Členka správní rady

RNDr. Naděžda Vrbová

Členka správní rady

Ing. Lenka Škodová

Revizor

Z HISTORIE ARKÁDY

2021

Celý tým Arkády se setkával při výcvikovém kurzu Práce s traumatizovaným klientem v sociálních službách. Pracovníci si tak prohloubili svoje dovednosti v poradenské a terapeutické práci.
Vedení organizace revidovalo vnitřní směrnice a předpisy. Jednotlivé služby vyhodnocovaly dosavadní metodické materiály a postupy. Došlo k významné aktualizaci dokumentů.

2020

Ve spolupráci se spolkem Prostor pro sociální práci se Arkáda podílí na síťování a vzdělávání odborníků v regionu, kteří pomáhají ohroženým dětem.
Vzhledem k epidemické situaci byly některé služby Arkády poskytovány i on-line, pracovníci hledali nové způsoby, jak ochránit sebe i klienty a zvládnout témata, které přinesla pandemie.

2019

Služby zaměřené na uživatele drog se přestěhovaly do větších prostor v centru města. Na Husově náměstí zůstávají služby zaměřené na pomoc klientům v krizi, na poradenství pro rodiče a služby pro náhradní rodiny.
Arkáda se aktivně zapojila jako poradenské pracoviště do modelu cochemské praxe.

2018

Na začátku roku byla v Arkádě vybudována nová půdní vestavba, vzniklo komfortní zázemí pro práci s rodinami a moderně vybavená vzdělávací místnost.
Pro rozšíření kompetencí pro práci s dětskými klienty a posílení spolupráce s pracovníky SPOD probíhal v Arkádě výcvik Narativní práce s dětským traumatem.

2017

Arkáda byla úspěšná v žádosti o dotaci a získala investiční prostředky na rekonstrukci půdních prostor.
Naše Krizové centrum se začalo vedle dospělých klientů věnovat i dětem. Tým této služby byl posílen a prošel specializovaným vzděláváním.

2016

V tomto roce jsme vedle běžné agendy věnovali úsilí stavebnímu projektu. Chtěli jsme rozšířit prostory sloužící pro práci s rodinami. Za pomoci externích odborníků byla zpracována nová projektová dokumentace na realizaci půdní vestavby.

2015

V srpnu 2015 organizace změnila svou právní formu. V souvislosti s novou zákonnou úpravou se občanské sdružení změnilo na tzv. zapsaný ústav. Byla vytvořena nová zakládací listina i orgány společnosti. Jméno organizace zůstalo zachováno.

2014

Kontaktní centrum úspěšně absolvovalo inspekci standardů kvality sociálních služeb.
Arkáda získala Certifikát pro programy školské všeobecné primární prevence.

2013

Arkáda se stala na základě pověření Krajského úřadu Jihočeského kraje doprovázející organizací pěstounských rodin. Od tohoto roku se také aktivně věnuje vzdělávání pěstounů.

2012

Arkáda získala akreditaci jako vzdělávací instituce v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve stejném roce také získána akreditace pro realizaci vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj odborných znalostí a dovedností pedagogů.

2011

Spuštění další fáze stavebních úprav Arkády. Klienti využívají bezbariérový přístup, nově vystavěnou konzultovnu a sociální zázemí.
Upravený exteriér dává prostor realizovat akce pro děti programu Pět P, klienty M-skupiny nebo studenty a žáky, kteří se účastní preventivních aktivit.
Registrace nové aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Program Spolu.

2010

Úspěšná realizace projektů „Bez školy to nepůjde“, „Program intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního vyloučení“ a „Terénního programu při Kontaktním centru“.

2009

Spuštění projektů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR: „Bez školy to nepůjde“ a „Programu intenzivní podpory ohrožených osob jako prevence sociálního vyloučení“.
Terénní program při Kontaktním centru byl podpořen z individuálního projektu „Podpora sociálních služeb Jihočeském kraji“ financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

2008

Udělen certifikát Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Vydání informační a poradenské příručky nazvané „Kouření aneb závislost na tabáku; rizika, projevy, motivace, léčba“.

2007

Registrace sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách a s tím spojený začátek práce na Standardech kvality jednotlivých registrovaných sociálních služeb.
Získání akreditace Probačního programu Právo volby.
Dokončení první etapy rekonstrukce domu na Husově náměstí (investiční dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR).
Získání certifikace Kontaktního centra.

2006

Vznik komplexní ambulantní péče pro závislé (projekty Následná péče, Ambulantní léčba a Nový start).

2005

Díky podpoře Města Písek zakoupení domu na Husově náměstí s odpovídajícími prostory pro poskytování sociálních služeb.

2004

Vznik Rodinné poradny a programu Pět P.
Akreditace dobrovolnické služby programu Pět P u Ministerstva vnitra.
Akreditace dobrovolnické služby projektu Linka důvěry u Ministerstva vnitra.

2002

Otevření pobočky v Milevsku.
Pověření k sociálně právní ochraně dětí od Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (začátek programů přípravy pro budoucí pěstouny a osvojitele).

2001

Vznik Linky důvěry.

1998

Začátek preventivních aktivit na školách.

1997

Díky podpoře firmy Kočí a.s. Otevření nových prostor na Fügnerově náměstí.

1996

Vznik Krizového a Kontaktního centra.

1994

Založení občanského sdružení.