Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Co nabízíme Náhradní rodinná péče Doprovázení pěstounských rodin

Doprovázení pěstounských rodin

Posláním Programu podpory pěstounských rodin je doprovázení pěstounských rodin v Jihočeském kraji. Doprovázení chápeme jako společnou cestu náhradní rodiny a našeho týmu za vytvořením fungující náhradní rodiny, která zajistí svým dětem zdravý vývoj.

Pěstounským rodinám (včetně dětí v jejich péči) v rámci doprovázení poskytujeme konzultace ohledně výchovy, zvládání školních nároků a volnočasových aktivit, pomoc při zajištění odlehčovací péče, podporu kontaktu s biologickou rodinou a vzdělávání ke zvyšování odbornosti náhradních rodičů v péči o dítě.

Cílem Programu podpory pěstounských rodin je, aby:

 • Pěstouni vytvářeli bezpečné a láskyplné rodinné prostředí pro děti
 • Pěstouni získali informace a praktické návody pro péči
 • Pěstouni sdíleli své zkušenosti s dalšími pěstouny
 • Pěstouni byli informováni o dalších návazných službách a měli podporu v získávání dalších potřebných služeb pro děti i pěstouny
 • Pěstouni reflektovali úspěchy i neúspěchy a v případě potřeby uměli požádat o pomoc
 • Kontakt dítěte i pěstounů s biologickou rodinou byl bezpečný

Cílová skupina

Služby jsou určeny osobám pečujícím (pěstounským rodinám) a dětem svěřeným do jejich péče v rámci Jihočeského kraje.

Další informace ke stažení

Zásady

 • Uplatňujeme lidský profesionální přístup (jednáme laskavě a se snahou o vzájemné porozumění)
 • Dodržujeme zásady slušného chování a Etický kodex sociálních pracovníků
 • Jednáme s klientem s respektem a jako rovnocenným partnerem
 • Zachováváme diskrétnost (v informacích o klientovi)
 • Jednáme v zájmu dítěte
 • Každému klientovi se snažíme poskytovat služby v nejvyšší kvalitě

Dětem a pěstounům z Jihočeského kraje poskytujeme podporu a pomoc prostřednictvím následujících služeb. Pěstouni mohou uzavřít s Arkádou Dohodu o výkonu pěstounské péče, ve které je stanoven rozsah služeb a podmínky spolupráce.

Nabízíme:

 • Doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče
 • Sociální a psychologické poradenství
 • Pomáháme při kontaktu dětí s jejich biologickými rodiči
 • Nabízíme vzdělávání
 • Zprostředkování odlehčovacích služeb a krátkodobého hlídání se spolupracujícími neziskovými organizacemi
 • Na zakázku Jihočeského kraje organizujeme přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči (v současné době pozastaveno)

Doprovázení

Doprovázení se většinou uskutečňuje přímo v domácím prostředí rodiny nebo na pracovišti Arkády. Doprovázení zahrnuje pravidelné osobní konzultace tzv. klíčového pracovník rodiny, který s rodinou a jejími členy spolupracuje dlouhodobě tak, aby nebyly opomenuty potřeby žádného člena rodiny (přijaté děti, biologické děti, rodiče).

Klíčový pracovník je se všemi členy rodiny v úzkém kontaktu a odborně je provází v procesu výchovy, pomáhá při řešení dlouhodobých i aktuálních problémů rodiny.

Poradenství

Poradenství probíhá na základě individuálních konzultací osobně, telefonicky či emailem.

Prostřednictvím poradenské činnosti jsou všem členům rodiny poskytnuty základní informace, pomoc při jednání s úřady, vyplňování formulářů, popř. pomoc v orientaci v nabízených sociálních i jiných službách. V rámci poradenství se soustředíme na aktuální poptávku jednotlivých členů rodiny.

Zprostředkování kontaktu s vlastní rodinou dítěte

Při zprostředkování kontaktu s biologickými rodiči dbáme především na zajištění bezpečí dítěte. Klíčový pracovník nabízí přípravu účastníků setkání, plán setkání, popř. možnost setkat se na neutrální půdě neziskové organizace.

Vzdělávání

V pravidelných cyklech nabízíme vzdělávání náhradních rodičů formou vzdělávacích a zážitkových seminářů a odborných přednášek. Pěstouni si mají možnost zapůjčit odbornou literaturu. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí ukládá pěstounům povinnost 24 hod vzdělávání.

Odlehčovací služby

Pěstouni mají ze zákona nárok na 14 dní dovolené ročně a zároveň na zajištění péče o děti v krizových a neodkladných situacích. Rodina společně s klíčovým pracovníkem vybere podle zájmu dítěte vhodné aktivity (příměstský tábor, pobytový tábor, hlídání v místě bydliště, spolupráce s hlídacím centrem...)

GDPR

Jste zde: Úvod Co nabízíme Náhradní rodinná péče Doprovázení pěstounských rodin