PŘÍPRAVY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

pro žadatele a nové zájemce


Ve spolupráci s pracovištěm náhradní rodinné péče (NRP) Krajského úřadu v Českých Budějovicích realizuje Arkáda kurzy přípravy pro žadatele o NRP od roku 2002. O způsobu realizace příprav rozhoduje pracoviště krajského úřadu. Arkáda je schopna zajistit jak prezenční tak i pobytovou variantu příprav. Obsah jednotlivých příprav je v souladu s vyhláškou č. 473/2012.

Přípravy probíhají vždy ve skupině minimálně 10 a maximálně 20 žadatelů. Skupinová forma práce umožňuje intenzivní sdílení zážitků a zkušeností, vytváří příležitost k navázání bližších vztahů mezi účastníky a zmírňuje ostych budoucích náhradních rodičů vyhledat odbornou pomoc.

PŘÍPRAVY PRO BUDOUCÍ PĚSTOUNY A OSVOJITELE
(48  hodin)

Pokud to podmínky umožňují, vedeme žadatele o osvojení a pěstounství v oddělených skupinách. Některá témat jsou přínosná pro obě skupiny, existuje ale řada specifických otázek souvisejících s pěstounstvím nebo osvojitelstvím.

Společná témata jsou například:

 • Sebepoznání žadatelů, jejich rodinného systému a kontaktů s okolím
 • Předpoklady k přijetí odlišností dětí v NRP a citlivosti k jejich potřebám
 • Přijetí původu a minulosti dítěte (identita), zpracování předsudků
 • Proces předávání dítěte (spolupráce s pěstouny na přechodnou dobu nebo dětským centrem)
 • Adaptace dítěte na novou rodinu
 • Rozvoj schopností a zájmů přijatého dítěte

Pěstouni se navíc musí připravit na:

 • Spolupráci s institucemi a doprovázející organizací
 • Kontakt s biologickou rodinou dítěte

PŘÍPRAVY PRO BUDOUCÍ PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU (72  hodin)

Žadatelé, kteří se chtějí stát pěstouny na přechodnou dobu (PPD), absolvují základní přípravu s žadateli o pěstounství + speciální odbornou přípravu v rozsahu 24 hodin. Tato speciální příprava zahrnuje:

 • Metodické postupy PPD (přijetí dítěte, péče o dítě, předávání dítěte do další péče)
 • Attachment (citové pouto) – vytváření vztahové vazby, „léčení“ poruch attachmentu
 • Stáže – sdílení zkušeností s aktivními pěstouny na přechodnou dobu

Na závěr příprav absolvují žadatelé individuální konzultaci s lektory, na které jsou seznámeni s obsahem závěrečné zprávy a se zpětnou vazbou lektorů

DĚTSKÁ PŘÍPRAVA (4 hodiny)

Pokud mají žadatelé v rodině nezletilé děti ve věku 4 – 17 let, účastní se i ty tzv. dětské přípravy. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku. Program je sestaven tak, aby děti zaujal a ony se dozvěděly potřebné informace k přijetí nového dítěte (sourozence) do rodiny.

Skupinovými přípravami celý proces nekončí. Žadatelé procházejí obdobím čekání a posléze přijetím dítěte do rodiny. Arkáda nabízí účastníkům v jakékoli fázi odbornou poradenskou pomoc.