Arkáda | Sociálně psychologické centrum Písek | Arkadacentrum.cz

Jste zde: Úvod Projekty Aktuální projekty Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda

Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda

Arkáda od 1. července 2020 realizuje nový evropský projekt zaměřený na zvyšování kvality ve službě krizová pomoc. Jejím hlavním cílem je zvýšit kvalitu poskytované služby krizová pomoc v ORP Písek a v ORP Milevsko. Jde o téma poměrně náročné a pro sociální pracovníky nepopulární. Právě proto bude Arkáda na této agendě spolupracovat s PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., odborníkem na managment v sociální práci. Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.


Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda

Nastavení nových funkčních procesů

Krizové centrum Arkáda v Písku má dlouholetou tradici. V centru zájmu bylo vždy poskytování profesionální a lidské pomoci klientům. V pozadí stály procesy služby jako např. administrativní naplňování standardů kvality, organizační řád služby včetně organizační struktury. V rámci projektu projde služba procesním a personálním auditem. Na základě zjištěných skutečností expert doporučí opatření pro efektivní a praktickou úpravu procesů ve službě. Ohled bude brán na základní hodnoty a na dlouholetou kulturu organizace. Cílem je získat model efektivního fungování KC Arkáda.

Revize standardů kvality

Důležitou součástí projektu bude revize a inovace aktuálních standardů kvality, kterými se pracovníci služby řídí. Pozornost bude soustředěna především na provázanost naplňování cílů a evaluace kvality. Vylepší se systém měření efektivity poskytované služby. Lépe budou popsány jednotlivé metodické postupy, které budou praktickými vodítky sociálních pracovníků a dalších odborníků ve službě.

Sdílení dobré praxe, vzdělávání a stáže sociálních pracovníků

Projekt přináší sociálním pracovníkům služby také řadu benefitů. Mezi ně patří např. další vzdělávání a výměna zkušeností s pracovníky z jiných organizací. Právě výměna zkušeností přináší důležitou inspiraci a chuť dívat se na zaběhnutý pracovní stereotyp z jiných úhlů pohledu. Výstupem vzdělávacích aktivit budou metodiky k vytipovaným tematickým okruhům např. podpora klienta při zvládání agrese, práce s klientem ohroženým domácím násilím apod.

Pracovníci služby se díky podpoře projektu zúčastní stáží v organizacích, které poskytují krizovou pomoc.Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015213
Realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022
Název projektu: Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda

Jste zde: Úvod Projekty Aktuální projekty Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda