Bez školy to nepůjde

1.3. 2009676x

Hlavním cílem projektu „Bez školy to nepůjde“ bylo vhodnými prostředky motivovat žáky k dokončení školní docházky. Projekt si kladl za cíl pomoci dětem a mladistvým zvládat nároky školního prostředí. Důvodem problémů ve škole byly napjaté vztahy mezi vrstevníky, problémy v rodině nebo hledání sebe sama. V rámci komplexního programu jsme se jim snažili pomoci měnit jejich životní situaci tak, aby dokončení vzdělání bylo možné. Pracovníci Arkády žákům pomáhali hledat východiska z jejich problémů, učili je lépe vycházet se spolužáky a učiteli.

Projekt se zaměřoval také na rodiče znevýhodněných žáků. Vedle přednášek a besed na třídních schůzkách ve školách jsme poskytovali individuální konzultace, které pomáhaly rodičům zvládat vývojové, výukové a výchovné problémy jejich dětí.

V neposlední řadě byl projekt ku pomoci také pedagogům. Pro ty byly určeny konzultace a vzdělávání zaměřené na výchovnou a výukovou problematiku žáků a studentů.

Cílová skupina

 • Žáci se sociálním znevýhodněním, kteří byli ohroženi předčasným odchodem ze školy a ti, kteří školu již předčasně opustili. Mezi tyto klienty se řadili zejména žáci:
  • Z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením
  • Ohrožení sociálně patologickými jevy
  • S nařízeným dohledem nad výchovou či nařízenou ústavní výchovou
 • Rodiče sociálně znevýhodněných žáků
 • Učitelé základních a středních škol

Přínosy projektu pro jednotlivé cílové skupiny:

Přínos pro žáky

 • Osvojení si řady sociálních dovedností, které uplatnili ve školním i mimoškolním prostředí
 • Umožnění osobního růstu (sebepoznání, sebeuvědomění, lepší fungování ve vztazích)
 • Osvojení znalostí a nácvik dovedností, které jim byly užitečné v důležitých či mezních situacích (zvládání konfliktů, jednání s institucemi, odmítnutí rizikového či kriminálního chování, znalost vlastních práv a povinností)
 • Dokončení školní docházky, popřípadě návrat do školy a motivace k jejímu dokončení
 • Získání lepší výchozí pozice při budoucím uplatnění na trhu práce (nedokončené vzdělání je často příčinou neodpovídajícího pracovního uplatnění)

Přínos pro učitele a pedagogické pracovníky

 • Seznámení se s novými pedagogickými metodami
 • Osvojení si nástrojů, které mohly pomoci v prevenci předčasného ukončení školní docházky
 • Využití odborného poradenství (např. při práci s problémovými žáky)
 • Rozvinutí pedagogických kompetencí

Přínos pro rodiče

 • Získali partnera, který jim byl užitečný při výchovných problémech s dítětem (nejednalo se o jednorázové konzultace, ale o dlouhodobou systematickou práci zaměřenou na dosažení společně definovaných cílů)
 • Rozvinutí výchovných kompetencí a lepší zvládání problémových situací svých dětí
 • Podpora v komunikaci se školou a dalšími zainteresovanými institucemi

Výstupy projektu

 • Preventivní programy pro žáky základních škol Stay cool a Nenech se otrávit
 • Preventivní programy pro žáky středních škol Stay cool a Najdi se
 • Probační program
 • Individuální konzultace a skupinová práce pro žáky a mladistvé
 • Individuální konzultace pro rodiče
 • Případové konference
 • Vzdělávací kurzy pro pedagogy
 • Sborník dobré a špatné praxe

Nenech se otrávit

Cílem programu bylo napomoci vytvořit zdravé vztahy ve třídě. Se třídou, v níž byly vztahy mezi žáky rušeny jedním či několika málo „provokatéry“, pracovala lektorka na zlepšení atmosféry a vytvářela tak prostor pro vzájemnou spolupráci.

Stay cool

Jednalo se o intenzivní práci s malou skupinkou 5 – 6 žáků, které jejich okolí vnímalo jako problémové. Program je motivoval ke změně a k dokončení školní docházky. Vzhledem k tomu, že byl určen pro malé skupinky žáků, byl zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi. Díky tomuto přístupu mohla být celá intervence adresnější a účinnější.

Najdi se

Program byl založen na minimálně 3 měsíční intenzivní spolupráci se žákem. Pokud to situace vyžadovala, byla spolupráce rozšířena i na jeho rodiče. Tým zahrnoval pedagogické poradce, preventistu, psychologa a psychiatra. Psycholog na základě diagnostiky navrhl podmínky, obsah a délku spolupráce.

Pedagogické poradenství

Zaměřovalo se na řešení problémů žáků zapojených do programu. Poradenství zahrnovalo informace typu – kam se obrátit při výběru střední školy, jaké povolání je pro mě vhodné, kde je možno zajistit doučování.

Poradenství pro rodiče

Pomáhalo rodičům zvládat jejich rodičovskou roli. Ovlivňovalo jejich výchovné postoje, zvyšovalo výchovné kompetence, kladně posilovalo vztah mezi rodičem a dítětem. S rodiči jsme řešili, jak zvládat nedorozumění a jak předcházet konfliktním situacím.

Probační program

Cílem probačních programů bylo rozvíjení sociálních dovedností a osobnosti mladistvého, který se dostal do konfliktu se zákonem. Programy podporovaly jejich vhodné zařazení do společnosti a tím přispívaly ke snížení rizika opakování trestné činnosti.

Období realizace: 1.3.2009 – 28.2.2012
Číslo smlouvy: CZ.1.07/1.2.06/01.0009
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost