Projekt Moderní učitel

25.7. 2012728x

Projekt je zaměřený na realizaci akreditovaného vzdělávání pedagogů a vedoucích pedagogických pracovníků. Nabídka vzdělávání reaguje na aktuální situaci na základních a středních školách. Hlavním cílem projektu je tak rozvoj vzdělanostní společnosti prostřednictvím nabídky vzdělávání pro pedagogické a vedoucí pracovníky působící v počátečním vzdělávání.

V návaznosti na hlavní cíl byly stanoveny cíle specifické. Ty byly definovány následně:

 1. Zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělávání pro pedagogy a vedoucí pedagogické pracovníky v okrese Písek.
 2. Vytvoření nabídky vzdělávání vycházející z konkrétních potřeb škol a pedagogů.
 3. Zvýšení profesních kompetencí pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků.
 4. Motivace pedagogických pracovníků k dalšímu profesnímu vzdělávání a rozvoji.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci mateřských, základních a středních škol, druhou cílovou skupinou pak vedoucí pracovníci škol a školských zařízení.

Výstupy projektu

 • 430 pedagogů zapojených v jednotlivých vzdělávacích aktivitách
 • Nabídka vzdělávacích produktů (celkem 21 produktů, akreditované semináře + workshopy)
 • Realizace vzdělávání v menších skupinách (10 – 15 osob) na půdě školy, na půdě Arkády nebo formou dvoudenního výjezdního setkání

Klíčové aktivity

Semináře:

Komunikace mezi učitelem a jeho žáky
Pedagogové se v rámci semináře seznámí se základními pravidly efektivní komunikace, seminář se zaměří na komunikaci s žáky, na komunikaci s problémovým a dospívajícím žákem a na základní aspekty v komunikaci, jež mohou ovlivnit to, abychom si porozuměli.Pedagogové si zažijí a vyzkouší techniky aktivního naslouchání, zvládání emocí, zásady empatického rozhovoru a možné přístupy k řešení konfliktních situací.

Komunikace pedagogů s rodiči a rodičů s pedagogy
Obsahem semináře jsou základy komunikace při jednání s rodičem, také i při nepříjemné komunikaci s problémovým rodičem, posturologie při kolizním jednání, aktivní naslouchání a srozumitelné sdělování informací, doporučení pro nespokojené rodiče a řešení modelové situace s přihlédnutím k funkčním kompromisům. Základem je komunikační strategie výhra-výhra s co největším prospěchem pro chování dítěte.

Konfliktní situace a jejich řešení – jak vycházet se svými žáky
V rámci semináře se seznámíme s tím, co je konflikt, vyzkoušíme si, jak sami reagujeme při konfliktu, budeme trénovat optimální reakci v konfliktní situaci, seznámíme se se strategiemi vyjednávání, budeme se věnovat hledání vhodných reakcí v konkrétních situacích tak, abychom se cítili dobře a ne tlačeni okolnostmi do kouta.

Problematika užívání alkoholu ve školách – primární prevence
Obsahem vzdělávacího programu je seznámení učitelů s aktuálními informacemi z oblasti univerzální a částečně i indikované prevence nadužívání alkoholu u dětí a dospívajících. Seminář je zaměřen na získání a upevnění si preventivních dovedností a jejich zasazení do pedagogické praxe.

Problematika nealkohových drog ve školách – primární prevence
Obsahem vzdělávacího programu je seznámení učitelů s aktuálními informacemi z oblasti univerzální a částečně i indikované prevence užívání nealkoholových drog u dětí a dospívajících. Seminář je zaměřen na získání a upevnění si preventivních dovedností a jejich zasazení do pedagogické praxe.

Problematika tabakismu ve školách – primární prevence
Obsahem vzdělávacího programu je seznámení učitelů s aktuálními informacemi z oblasti univerzální a částečně i indikované prevence kouření u dětí a dospívajících. Seminář je zaměřen na získání a upevnění si preventivních dovedností a jejich zasazení do pedagogické praxe.

Stres a syndrom vyhoření ve školní praxi
V rámci semináře řešíme příčiny a projevy stresu, syndrom vyhoření jako důsledek chronického stresu, budeme se učit zvládat příznaky stresu ve škole a využívat přístupy pro vyrovnání se se stresem. Popíšeme si druhy stresu a budeme je zařazovat do kontextu každodenního života pedagoga. Budeme hovořit o emoční stabilitě, emočním vyčerpání a i emočním přestřelení. V podstatě, jak mít školu rád a nenechat se udolat.

Inkluze a inkluzivní vzdělávání, integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Obsahem semináře je uvedení do problematiky inkluzivního vzdělávání, seznámení se základními pojmy a současnými trendy péče o postižené děti a mládež ve společnosti a dále tato témata: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační a rehabilitační učební pomůcky, speciálně pedagogicko psychologické služby, možnosti, meze inkluze a rizika inkluze.Informovaný souhlas. Jak školám pomoci.

Specifika práce s žáky s poruchami učení, ADD a ADHD
Seminář uvede pedagogy do problematiky speciální pedagogiky, podrobněji je analyzována i oblast specifických poruch učení a oblast somatopedická. ADD a ADHD budeme věnovat samostatný blok. Kde se seznámíme i s nejnovějšími psychologicko-biologicko- medicínskými poznatky a nastíníme holistický přístup 3MP.

Využití relaxačních technik ve výuce
V rámci semináře se učitelé seznámí s velkým množstvím relaxačních technik, které napomáhají jednoduchou formou uvolňovat a zpracovávat ve školním prostředí napětí, stresy, strachy a neúspěchy. Tyto techniky jsou vhodné pro práci s dětmi kterékoli věkové kategorie a dají se lehce zařadit kamkoli do výuky, kde je to možné a jak učitel uváží dle okamžité potřeby jednotlivých žáků či celého třídního kolektivu. Prostě a jednoduše žák se učí, lépe zvládá, méně zlobí v duchu „učím se a odpočívám“.

Zvyšování právního vědomí pedagogů
Obsahem vzdělávací akce je seznámení učitelů s nejnovějšími poznatky z oblasti školské legislativy s ohledem na chování dítěte ve škole a na prevenci rizik a rizikového chování na školách z hlediska právní problematiky. Seminář je zaměřen na zvyšování právního vědomí učitelů a získání právní jistoty při řešení krizových situací, řešení rizikového chování a jednání s rodiči problémových žáků apod. vymezení základních pojmů školský zákon, zákoník práce, školní řád, školské vyhlášky, metodická doporučení MŠMT, rizikové chování, primární prevence, specifická primární prevence, nespecifická primární prevence apod

Prevence rizikového chování – šikana a agresivita
V rámci semináře se pedagogové seznámí s pojmem šikana, s teoretickými východisky prevence šikany a šikanování na školách, seznámení s metodickým pokynem MŠMT k prevenci šikany a šikanování a s praktickými dovednostmi a postupy, jak šikaně předcházet, ale i jak a s kým ji řešit. Dále se budeme zabývat i problematikou agresivity a zaměříme se i na neuspokojené potřeby jako příčinu agresivního chování. Probereme postoje ovlivňující agresivní přístup k řešení konfliktních situací, oprávněný a neoprávněný hněv, explozivní projevy vzteku a zlosti a implozivní projevy vzteku a zlosti. Čas bude věnován i tréninku zvládání hněvu a zlosti u dětí.

Počítačová kriminalita, netolismus a kyberšikana
V rámci semináře ze souboru prevence rizikového chování se pedagogové seznámí s novými závislostmi, jež děti ohrožují nejen ve školním prostředí. Budeme si povídat o výhodách a nevýhodách internetu, jaké zde číhají nástrahy, pravidla a doporučení pro bezpečné užívání internetu. Vyspecifikujeme si netolismus-závislost na internetu, závislost na e-mailu, informačních technologiích, internetových stránkách sloužících ke sdílení. Dále budeme řešit možnosti prevence a to jak na úrovni školy, tak i rodiny, biologické a sociální příčiny vzniku a jak předcházet závislosti na počítačových hrách. Velká část semináře bude věnována i kyberšikaně, jejím formám a rozborům kazuistik.

Koučování-moderní manažer ve školském zařízení
Další z řady seminářů moderních manažerů- seznámí zájemce s nastavováním osobních cílů, poslání škol a školských zařízení, koncepčnost, inovační strategie, rozbor současného stavu pedagogické a ekonomické činnosti. Seznámíme se s úvodem do sociální psychologie – sociální role, týmová práce, psychologie davu, psychologickými zákonitostmi týmové práce – dynamika skupiny, výhody a nevýhody skupinové práce a styly řízení, vztah osobnosti vedoucího pracovníka a preferovaných způsobů jednání k podřízením.

Koučování-spokojená sborovna, úspěšní pedagogové, pozitivní školní klima
Seminář zaměřený na proniknutí do tajů participativního řízení, kdy cílem ředitele je spokojená sborovna, úspěšní pedagogové, pozitivní školní klima. Obsahem semináře je řízení zaměstnanců, vedení motivačních (řízených) rozhovorů a o osobnostním i profesním růstu každého pracovníka. Vytváření podmínek, jež vedou k lepší motivaci podřízených, ke zvyšování kvality jejich práce, k promyšlenému osobnímu růstu a v neposlední řadě mohou pozitivně ovlivnit klima na pracovišti. Motivační faktory – typy osobností, způsoby projevů jednotlivých typů osobností, analýza pracovníků, tříbodová motivační metoda, nefinanční stimuly, hodnocení pracovníků, motivace a hodnocení pracovníků – psychologické zamyšlení nad možnostmi vedení lidí, sociální a profesionální role – typy chování v různých situacích, vzorce chování, očekávání.

Koučování-time management
Time management ve škole, minulost, současnost, budoucnost TM, popis časového managementu, historie, Paretův zákon, klíčové oblasti, dlouhodobé plánování – vývojové matice, drobné úkoly a plány, diář – pravidelné úkoly, běžné plány (rok, měsíc, týden, den), zloději času, delegování, výkonová křivka, psychologické aspekty organizace pracovního dne, vnitřní a vnější zdroje časových ztrát, návrhy konkrétních opatření ,analýza pracovního stylu, zamyšlení nad různými způsoby řízení z hlediska časové efektivnosti, způsoby řešení problémů, patření proti časovým ztrátám při jednání s návštěvníky, telefonování, zpracování písemností, příprava a efektivní vedení porady.

Workshopy:

Čtyřhodinové workshopy vycházejí z konkrétních kazuistik a mapují pole práce, která přísluší jednotlivým institucím v regionu. Díky návaznosti na dosavadní individuální zkušenosti pedagogů (škol) lze očekávat prohloubení znalostí a posílení dovedností v následujících tématech:

 • Žák z mnohoproblémové rodiny
 • Komunikace s dětmi nebo rodiči, kteří trpí psychickými problémy
 • Případová konference jako nástroj efektivní spolupráce
 • Efektivní spolupráce školy s místními institucemi
 • Kriminalita dětí a mladistvých.

Kontakt

Mgr. Andrea Veselá Vondrášková, vedoucí projektu – vondraskova@arkada-pisek.cz, 775 58 85 31
Mgr. Eva Burdová, metodik, lektor – evaburd@seznam.cz
Mgr. Roman Pešek, metodik, lektor – ro.pe@seznam.cz
Ing. Kateřina Procházková, projektový manažer – katka_prochazkova@centrum.cz

Období realizace: 10.7.2012 – 31.12.2014
Číslo smlouvy: CZ.1.07/1.3.40/01.0037
Název a číslo oblasti podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení