Projekt Náhradní rodinná péče

25.1. 2013799x

Posláním projektu Náhradní rodinné péče je podpora a pomoc pěstounským rodinám v Jihočeském kraji, především v Písku a v Milevsku. Nabízíme rodinám setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání.

Cílem centra Arkáda je doprovázet rodiny v náhradní rodinné péči v obtížných a krizových situacích, nabízet pravidelné vzdělávání náhradním rodičům a zvyšovat povědomí ve společnosti o tématu náhradní rodinné péče. Spolupracujeme s ostatními organizacemi, které působí v oblasti péče o rodinu a dítě.

Cílovou skupinou jsou děti v náhradních rodinách, náhradní rodiny (pěstounské a osvojitelské rodiny), zájemci o všechny typy náhradní rodinné péče.

Arkáda Písek je od února 2013 organizací pověřenou k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

Dětem, pěstounům a adoptivním rodičům z Jihočeského kraje poskytujeme podporu a pomoc prostřednictvím následujících služeb a aktivit, které si vybírají podle svých potřeb a možností. U pěstounů je využití služeb podmíněno uzavřením Dohody o výkonu pěstounské péče, díky níž získáváme na zajištění služeb finanční prostředky od státu. V této Dohodě je stanoven rozsah služeb, podmínky spolupráce a zodpovědnost všech zúčastněných.

Nabízíme:

  • Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče, v dohodě je stanoven rozsah služeb a podmínky spolupráce mezi organizací a náhradní rodinou
  • Doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče (min. 1x za 2 měsíce konzultace)
  • Pomáháme při kontaktu dětí s jejich rodiči
  • Pomáháme při komunikaci s dalšími subjekty (OSPOD, školy, pobytová zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, atd.)
  • Sociální a psychologické poradenství i pro rodiny se kterými nemáme uzavřenou Dohodu
  • Nabízíme vzdělávání (i rodinám, se kterými nemáme uzavřenou Dohodu)
  • Zprostředkování odlehčovacích služeb a krátkodobého hlídání se spolupracujícími neziskovými organizacemi
  • Pravidelné setkávání pěstounů, osvojitelů a žadatelů o náhradní rodinnou péči v rámci Klubu pěstounů, který se schází 1krát měsíčně a byl založen v lednu 2013
  • Na zakázku Jihočeského kraje organizujeme přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči

Doprovázení

Doprovázení se uskutečňuje přímo v domácím prostředí rodiny a zahrnuje pravidelné osobní konzultace tzv. klíčového pracovník rodiny, který s rodinou a jejími členy spolupracuje dlouhodobě tak, aby nebyly opomenuty potřeby žádného člena rodiny (přijaté děti, biologické děti, rodiče).

Klíčový pracovník je se všemi členy rodiny v úzkém kontaktu a odborně je provází v procesu výchovy, pomáhá při řešení dlouhodobých i aktuálních problémů rodiny.

Zprostředkování kontaktu s vlastní rodinou dítěte

Při zprostředkování kontaktu s biologickými rodiči dbáme především na zajištění bezpečí dítěte. Klíčový pracovník nabízí přípravu účastníků setkání, plán setkání, popř. možnost setkat se na neutrální půdě neziskové organizace.

Pomoc při komunikaci s dalšími subjekty

Na základě dlouholetých zkušenosti v oblasti psychosociální pomoci i náhradní rodinné péče máme zpracovanou databázi odborníků dané oblasti.Dítě či náhradní rodiče doprovodíme na jednání do škol, na úřady, ke specialistům atd.

Poradenství

Poradenství probíhá na základě individuálních konzultací osobně, telefonicky, emailem či po dohodě také přes skype.

Prostřednictvím poradenské činnosti jsou všem členům rodiny poskytnuty základní informace, pomoc při jednání s úřady, vyplňování formulářů, popř. pomoc v orientaci v nabízených sociálních i jiných službách. V rámci poradenství se soustředíme na aktuální poptávku jednotlivých členů rodiny. Poradenství poskytujeme i náhradním rodinám, se kterými Arkáda neuzavřela Dohodu.

Vzdělávání

V pravidelných cyklech nabízíme vzdělávání náhradních rodičů formou vzdělávacích a zážitkových seminářů a odborných přednášek. Pěstouni si mají možnost zapůjčit odbornou literaturu. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí ukládá pěstounům povinnost 24 hod vzdělávání. Podle aktuálních požadavků náhradních rodičů pravidelně aktualizujeme nabídku vzdělávacích akcí. Vzdělávací akce jsou otevřené i náhradním rodinám, se kterými Arkáda neuzavřela Dohodu.

Setkávání, klub pěstounů

V rámci setkávání mají děti a pěstouni, popř. žadatelé možnost setkat se, vzdělávat se a předávat si cenné zkušenosti a informace z oblasti pěstounství. Setkávání může být pro pěstouny příležitostí, jak splnit povinných 24 hodin vzdělávání.

Klub pěstounů je určen pro setkávání rodin, které mají dítě v pěstounské péči, popř. zájemce o náhradní rodinnou péči a jejich děti. Rodiny pod vedením sociálního pracovníka a dlouholeté zkušené pěstounky sdílejí společná témata, mohou si vyměnit zkušenosti a informace. V rámci klubů jsou také organizovány odborné přednášky na aktuální témata, která přinesou pěstouni. Souběžně probíhá program pro děti, které mají také jedinečnou možnost sdílení s vrstevníky s podobným životním příběhem. Program obsahuje volnočasové aktivity pro děti, hry podporující rozvoj dítěte a jeho identitu, popř.vzdělávací aktivity vhodné pro určitou věkovou skupinu.

Odlehčovací služby

Pěstouni mají ze zákona nárok na 14 dní dovolené ročně a zároveň na zajištění péče o děti v krizových a neodkladných situacích. V rámci Dohody o výkonu pěstounské péče má rodina nastaveno, jak budou realizovány odlehčovací služby.

Přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči

Na základě zakázky Jihočeského krajského úřadu realizujeme přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči. Při přípravách pěstounů je především kladen důraz na sebezkušenostní složku programu vedle odborné teoretické části. Důležitou částí je osobní svědectví pěstounů. Příprava je rozdělena na individuální a skupinovou část, do přípravy jsou zahrnuty také vlastní děti zájemců o náhradní rodinnou péči. Při přípravách spolupracujeme s OSPODy a Krajským úřadem Jihočeského kraje.