Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda

1.7. 2020780x

Arkáda od 1. července 2020 realizuje nový evropský projekt zaměřený na zvyšování kvality ve službě krizová pomoc. Jejím hlavním cílem je zvýšit kvalitu poskytované služby krizová pomoc v ORP Písek a v ORP Milevsko. Jde o téma poměrně náročné a pro sociální pracovníky nepopulární. Právě proto bude Arkáda na této agendě spolupracovat s PhDr. Petr Vojtíšek, PhD., odborníkem na managment v sociální práci. Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Nastavení nových funkčních procesů

Krizové centrum Arkáda v Písku má dlouholetou tradici. V centru zájmu bylo vždy poskytování profesionální a lidské pomoci klientům. V pozadí stály procesy služby jako např. administrativní naplňování standardů kvality, organizační řád služby včetně organizační struktury. V rámci projektu projde služba procesním a personálním auditem. Na základě zjištěných skutečností expert doporučí opatření pro efektivní a praktickou úpravu procesů ve službě. Ohled bude brán na základní hodnoty a na dlouholetou kulturu organizace. Cílem je získat model efektivního fungování KC Arkáda.

Revize standardů kvality

Důležitou součástí projektu bude revize a inovace aktuálních standardů kvality, kterými se pracovníci služby řídí. Pozornost bude soustředěna především na provázanost naplňování cílů a evaluace kvality. Vylepší se systém měření efektivity poskytované služby. Lépe budou popsány jednotlivé metodické postupy, které budou praktickými vodítky sociálních pracovníků a dalších odborníků ve službě.

Sdílení dobré praxe, vzdělávání a stáže sociálních pracovníků

Projekt přináší sociálním pracovníkům služby také řadu benefitů. Mezi ně patří např. další vzdělávání a výměna zkušeností s pracovníky z jiných organizací. Právě výměna zkušeností přináší důležitou inspiraci a chuť dívat se na zaběhnutý pracovní stereotyp z jiných úhlů pohledu. Výstupem vzdělávacích aktivit budou metodiky k vytipovaným tematickým okruhům např. podpora klienta při zvládání agrese, práce s klientem ohroženým domácím násilím apod.

Pracovníci služby se díky podpoře projektu zúčastní stáží v organizacích, které poskytují krizovou pomoc.

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015213
Realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2022
Název projektu: Sledování kvality práce v krizovém centru Arkáda