NÁSLEDNÁ PÉČE

jak znovu nesejít z cesty


Posláním Programu následné péče v Arkádě je pomáhat lidem, kteří absolvovali ústavní léčbu, ambulantní léčbu či sami abstinují, udržet abstinenci, předejít relapsu a rozvíjet dovednosti pro začlenění do společnosti. V rámci služby poskytujeme klientům individuální konzultace, konzultace s rodinnými příslušníky a 1x měsíčně organizujeme skupinová setkání.

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Osobám starším 16 let, kteří mají zkušenosti se závislostí na alkoholu, návykových látkách, automatech nebo lécích a absolvovali ústavní, ambulantní léčbu či sami abstinují a potřebují podporu při udržení abstinence.

CO JE CÍLEM NÁSLEDNÉ PÉČE?

 • Klient zvládne abstinovat alespoň po dobu 6 měsíců od ukončení první (3 měsíční) fáze podpory
 • Klient si upraví vztahy s blízkými
 • Klient stabilizuje svoji finanční situaci (hledá zdroje příjmů, pracuje na oddlužení, získá sociální dávky, platí pojištění)

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Služba následné péče v Arkádě je koncipována jako pomoc pro lidi, kteří abstinují a potřebují udržet abstinenci i v dlouhodobějším horizontu svého života. Z toho vychází metody a způsoby práce, které se odrážejí v jednání se zájemcem o službu, uzavírání smlouvy, individuálním plánování a v dokumentaci poskytované služby.

Zájemce o službu je každý, kdo se obrátí osobně, telefonicky nebo písemně na Program následné péče v Arkádě. Se zájemcem o službu jedná pracovník, který koná službu. V průběhu prvního setkání pracovníka se zájemcem o službu se musí vyjasnit, zda je tu zájemce správně, zda spadá do cílové skupiny (lidé starší 16 let, kteří mají zkušenosti se závislostí na alkoholu, návykových látkách, automatech nebo lécích a absolvovali ústavní, ambulantní léčbu či sami abstinují a potřebují podporu při udržení abstinence).

Pokud zájemce nepatří do cílové skupiny, je o tom srozumitelně pracovníkem informován; pokud zde existuje jiná vhodná služba, předá pracovník zájemci kontakt. Pracovník zapíše kontakt se zájemcem pod označením „zájemce“ do statistického výkazu služby.

Pokud je zjevné, že zájemce je ve službě správně, pracovník vede krátké jednání se zájemcem, v němž popisuje podmínky služby, a uzavírá následně s klientem smlouvu o poskytnutí služby. Na konci první konzultace se zájemcem / klientem dá pracovník klientovi leták obsahující základní informace o podmínkách služby (poslání a cíle služby, cílová skupina, bezplatnost, pravidla pro podávání a vyřizování stížností, aj.) a smlouvu o poskytnutí služby, jejíž součástí je souhlas s vedením osobních a citlivých údajů. Pracovník s klientem projde text smlouvy a vysvětlí mu případné nejasnosti. Pracovník může také nabídnout klientovi, aby si text smlouvy vzal s sebou domů s tím, že smlouva podepíší na příštím setkání. Smlouvu podepisuje za službu klíčový pracovník.

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Poskytování služby je ukončeno ze strany organizace, pokud klient absolvuje v dohodnutém rozsahu a stanoveném termínu podmínky spolupráce. Ze strany uživatele služby je možné považovat za řádně ukončený i naplněním zakázky či cíle před stanoveným termínem, nejméně však po 3 měsících účasti v programu následné péče. Klient může kdykoliv účast v programu ukončit nebo požádat o přeřazení nebo zprostředkování do jiné formy péče.

K ukončení spolupráce ze strany organizace může dojít v těchto případech:

 • Poruší jedno ze základních pravidel programu
 • Na základě 3 neomluvených neúčastí na programu
 • Na základě opakované nespolupráce v programu a neplnění cílů (rozhoduje klíčový pracovník na základě 5 případů)
 • Pokud došlo ke změně poměrů uživatele zejména zdravotního stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje

INFORMACE PRO KLIENTY

 • Podněty a stížnosti

  Všichni klienti, kteří v Arkádě využívají některou ze sociálních služeb nebo jinou doprovodnou aktivitu mají právo podávat stížnosti nebo podněty na změnu. Každého klienta rádi informujeme o možnostech, jak stížnost podat a jak se bude postupovat. Klient se na nás může obrátit osobně, napsat vlastní stížnost a nebo využít formulář, který je zde ke stažení. Aby mohl být klient informován o průběhu řešení stížnosti, je potřeba, aby na sebe uvedl adresu nebo telefonický kontakt.
  Soubor je formátu MS Excel.

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Název poskytovatele:Arkáda - sociálně psychologické centrum, z.ú.
Název zařízení poskytovatele:Program následné péče
Druh poskytované služby:Služby následná péče
Místo zařízení poskytované sociální služby:Program následná péče, Husovo náměstí 2/24, 397 01 Písek
Telefon:+420 382 211 300
E-mail:

info@arkada-pisek.cz

Otevírací doba:ÚT: 9:00 – 17:00 hod
ČT: 9:00 – 17:00 hod
Úhrada služby:Bezplatná

Sociální služba Program následné péče je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.
Na spolufinancování se podílí město Písek.