Projekt Prima třída

1.1. 2012649x

Projekt měl přispívat zejména ke snížení sociálně patologických jevů u žáků ZŠ a SŠ a rozvíjet pozitivní klima ve třídách, které byly ohroženy rizikovým chováním některého z žáků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou byli žáci píseckých základních a středních škol, kteří byli ohroženi sociálně patologickými jevy nebo v jejichž třídním kolektivu se vyskytl nebo mohl vyskytnout problém ohrožující pozitivní klima ve třídě.

Klíčové aktivity

Program „Ušij si to na tělo“

Zaměřoval se na změnu postojů a chování ve vztahu ke kouření tabáku a nadužívání alkoholu, vzbuzení zájmu o zdravý životní styl, rozvoj dovedností vedoucí ke zdravému prosazení vlastního názoru (schopnost odmítnout nabízené látky, žádost o laskavost, asertivita apod.). Program byl rozdělen do 5 tématicky zaměřených lekcí vždy na dvě vyučovací hodiny (např. reklama proti kouření a užívání alkoholu, asertivita a odmítání nabízené cigarety a alkoholu, pasivní kouření, atd.). Účastníci na začátku obdrželi pracovní sešit, ve kterém měli praktické informace a také jednotlivá cvičení.

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a žáci SŠ.

Adaptační kurz

Adaptační kurz zajistil dobrý start nově vznikajícímu třídnímu kolektivu. Cílem bylo efektivně seznámit nové žáky, nastavit pravidla fungování skupiny v neformální atmosféře, stmelit a posílit sounáležitost skupiny. Třídenní výjezdy se konaly vždy na začátku nového školního roku, tedy v září. Dva pilotní kurzy proběhly ve spolupráci s dodavatelskou organizací Česká cesta, která měla s podobnými aktivitami bohaté zkušenosti.

Cílová skupina: první ročníky SŠ.

Program „Nenech se otrávit“

Jednalo se o program první pomoci třídním kolektivům, který pomáhal zlepšit atmosféru ve třídě, vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učiteli, stabilizoval problémové situace ve třídě, nastavoval pravidla komunikace a spolupráce, pozitivně ovlivňoval hodnotovou orientaci žáků. Byl založen na vytvoření přátelské a bezpečné atmosféry, otevření problémových témat a společném hledání řešení. Nejčastěji se děti učily řešit drobné konflikty, hádky, porozumět druhému, odpouštět, spolupracovat apod. Program probíhal formou 5 – 7 dvou hodinových setkání, dle domluvy a závažnosti problému ve třídě.

Cílová skupina: žáci od 4. ročníku ZŠ a žáci SŠ.

Období realizace: 1.1.2012 – 31.12.2012
Číslo smlouvy: CZ.1.07/1.2.06/04.0012
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost